Tomáš Perďoch

Pešia lávka

Giraltovce, Slovensko
2019

Dve strany, dva protipóly. Každý so špecifickou jedinečnou hodnotovou, hodnotou cenného stromu alebo potenciálu verejného priestoru.

Návrh lávky pre peších sa snaží vyrovnať s problémami, a citlivo narábať s prostredím. Navrhnutá je v citlivom zakrivení, vo forme binárnej krivky. Dôvodom je princíp prenášania síl zo zaťaženia, či vnemu malého výškového prekonávania pri prechode na druhú stranu.

Jednoduchosť, elegancia, minimalizmus, citlivé komponovanie binárnej krivky s lineárovou si kladie za najväčší ciel nerušiť panorámu obrazu mesta. To znamená aj výškovo nekonkurovať cennej architektúre významných inštitúcií a sakrálnym objektom v meste.

Kvôli bezpečnému pocitu z prechádzania na druhú stranu lávky je konštrukcia a zábradlie plnostenné. Psychologicky jav, kedy človek pri pevnej, stabilnej konštrukcií má pocit bezpečia. Dôvodom je tomu  prechádzanie cez rušnú neatraktívnu komunikáciu.

Spomínaný úvod, o dvoch stranách, rôznorodých pocitových prostrediach sa pretvára v ukončení lávky a jej napojení na príslušné plochy. Pri vyústení na ľavej strane cesty, pri kostole, sa nachádza voľná trávnatá plocha, s potenciálom na určitú formu verejného priestoru.

Využitá je pôdorysná forma betónovej pätky, ktorej steny vymedzujú na veľkorysé schodisko s rampou pre kočíky, bicykle. Práve spomínaná veľkorysosť je možne zakomponovaná do možného budúceho užívania priestoru, posedávanie, stretávanie mladých, vysedávanie na schodoch a pod.

Na opačnej strane, pri východe pri škole, hodnotnom strome, sa nachádza už obyčajné schodisko s rampou pre kočík, či bicykel. Špecifikom tohto miesta je zakomponovanie rozsiahlej edukačnej tabule na vrh zábradlia. Bude obsahovať práve edukačné informácie o strome, či priľahlých hodnotách v meste.

Pri prechádzaní po lávke si predstavujem práve scenár, akoby sekvenčných záberov, spoločenská až edukačná, alebo naopak. To pokladám o niečo viacej, práve ako pridanú hodnotu.

Vzhľadom na rozpočet a okolité vplyvy frekventovanej komunikácie, ktorá je výraznou dopravnou tepnou do Poľska je navrhovaný most z väčšej miery prefabrikovaný.

Konštrukciu lávky je  tvorená z dvoch cca 14 m segmentov tvorených dvoma oceľovými plno stennými nosníkmi prierezu 20x1200mm, prepojených priečnikmi v tvaru U, proti skrúcaní, priestorovej tuhosti lávky. Toto inštrukčne riešenie umožňuje zhotoviť dve časti lávky vopred, v hale. Na miesto výstavby sa privezú na klasickej plošine kamióna o rozmere 13 m s 1m dovoleným prečnievaním nákladu. Pričom toto riešenie si nežiada legislatívne špecifické povolenia o nadrozmerný náklad. Na mieste výstavby sú dva segmenty uložené pomocou žeriava na betónové pätky a sekundárnu podperu v strede lávky. Dva segmenty sa zoskrutkujú cez vystužené priečne U rámy, práve v strede lávky. Pri možnej realizácií je potrebné spoje nadimenzovať na príslušnú hodnotu ohybového momentu. Po zoskrutkovaní sa stáva most okamžité únosný a môžu pokračovať dokončovacie práce bez ďalšieho zdržania premávky.

Dolný profil spomínaného U profilu slúži ako nosný rošt na budúcu podlahu. Celá konštrukcia je z vnútornej a spodnej strany opláštená tenkým oceľovým plechom. Pochôdzná časť lávky je z drevenej podlahe z fošní hr. 40 mm, kvôli väčšiemu odolávaniu v exteriéri.

Nosné konštrukcie schodiska sú taktiež z plno stenných oceľových plátov, ktorá celkovo dopovedajú lávku o eleganciu.

Krivá, nerovnobežná podstava betónovej pätka je opláštená oceľovým plechom a jej vnútorný prináležitý novovzniknutý priestor môže slúžiť ako sklad, sklad pre priľahlé okolie. Týmto riešením som sa snažil eliminovať nechcené zdržiavanie v tmavých zákutiach. Vzhľadom na tento fakt je na konci perforované zábradlie s tyčovou minimalistickou výplňou. Lávka je doplnená o vonkajšie madlá zábradlia o priemere 40 mm, na dostatočný uchop človekom.

 

Autori
Tomáš Perďoch