Tomáš Perďoch

Náučný chodník Vojšín

Malá Lehota, Slovensko
2020

Náučný chodník Vojšín tvorí prírodnú spojnicu od obce Stará Huta k obci Malá Lehota, počas ktorej sa nachádzajú zastávky s osobitými prírodno-spoločenskými úkazmi. Dôvodov, prečo by mal človek aspoň raz navštíviť časť kraja je hneď niekoľko. Na trase chodníka sa nachádza celkom 8 prírodovedných, historických, geologických a zemepisných úkazov, ktoré nás, ľud, vedia obohatiť.

Ako autori návrhu sa snažíme svojím návrhom a porozumením k miestu a jeho histórii, kontextu a zaužívaným tradíciám vstupovať decentne. Každé miesto ako i celú trasu a oblasť, dary zeme pokladáme za dôstojné. Myslíme si, že je potrebné veľmi neangažovať osobné ego architekta. Návrh sa snaží byť maximálne šetrný k prostrediu. Návrh  prevažne  pracuje s tradičnými materiálmi ktoré sú z „miesta“ a v synergii k miestu kde vznikajú. Niektoré doplnky využívajú malé množstvo materiálu oceľ, pretože sa predpokladá trvácnosť prvku.

Miera, veľkosť a obsah mobiliáru na zastávkach je podriadený – limitovaný vydaným stanoviskom správe chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy.

Cieľom návrhu je na atraktívnej trase s vymenovanými zastávkami vytvoriť kultivované, prírode blízke, decentné,  oddychové,  edukačné objekty a atrakcie pre spoznávanie okolitého kraja. Navyše sme sa snažili vniesť do návrhu kúsok konceptuálnej tvorby architekta.

Zastávka Stará Huta

Na prvej zastávke náučného chodníka. V úvode trasy uvažujeme umiestniť vstupný totem – pre ľahkú orientáciu nástupu na chodník. Vzhľadom k tomu, že náučný chodník je obojstranný, navrhujeme na tomto mieste oddychový mobiliár  – drevenú lavičku a vzdialený odpadkový kôš. Smerovanie naznačujeme plechovým smerovníkom. Pre odprezentovanie histórie Starej Huty a blízkeho okolia navrhujeme preddefinovaný info panel.

Zastávka Starohudský vodopád

Ako prírodne fascinujúci úkaz považujeme v návrhu práve Starohudský vodopád. Na tomto mieste je vhodné si oddýchnuť a kochať sa  prírodným úkazom. Vzhľadom na limity stanoviska CHKO navrhujeme v mieste informačný panel, stôl s lavičkami, smerovník a totem s názvom zastávky.

Zastávka Jašeková skala

Na prírodne vyvýšenom skalnom upätí  s výhľadom na Starú Hutu navrhujeme zoskupenie informačnej tabule, lavičiek, prístrešku so stolom a lavicami, smerovník a uvítací totem, ako symbol každej zastávky.

Zastávka Sedlová skala

Na tejto zastávke sa návštevníkovi naskytne prvý výhľad na Štiavnické vrchy. Vzhľadom na edukačný prínos, osadzujeme na tomto mieste panoramatický panel s vyobrazením a popisom okolitých kopcov. Rešpektujúc vyjadrenia CHKO navrhujeme v mieste dodržať požadovaný rozsah mobiliáru. Umiestňujeme tu lavičky, smerovník, totem a informačnú tabulu nebrániacu výhľadu do krajiny.

Zastávka Jazerec

Prírodne vyformovaný úkaz, ktorý je bohatý na faunu a flóru chceme návštevníkovi priblížiť prostredníctvom informácii odprezentovaných na bočnej informačnej tabuli. Myslíme si, že je vhodné a podkladáme za dôležité, aby sa akýmkoľvek spôsobom nevstupovalo do jazerca. K oddychu a pozorovaniu miesta navrhujeme umiestnenie oddychových lavičiek, prístrešku so stolom a lavicami, smerovníkom a totemom.

Zastávka Bujakov vrch

Toto  miesto obohacuje prechádzku návštevníka rastlinnými úkazmi. Vyskytuje sa tu široké spektrum rastlín. Na mieste, pre ktorú je typická rozmanitá flóra sa snažíme násilne nevstupovať s návrhom mobiliáru. V tomto bode navrhujeme umiestniť mobiliár informačného charakteru a to: informačné tabule, smerovník a totem.

Zastávka Vojšín

Koncept

Vrch Vojšín sa dá považovať za vyvrcholenie celého náučného chodníka. Na tomto mieste navrhujeme objekt vyhliadky, ktorý svojím tvarovým riešením sleduje rozpočet na celú realizáciu a myšlienku, že architektúra ako dielo človeka by nemala tvarovo konkurovať organickým krivkám prírody. Hmotovo strohý, avšak priestorovo zaujímavý objekt pôsobí dvoma vnímacími rovinami. Z diaľky objekt vnímame ako hmotu vyrastajúcu z pohoria a vzniká tak zapamätateľné označenie vrchu. Pri priblížení objekt so svojim rastrom pôsobí priam ako priestorová skulptúra.

Urbanisticko-architektonické riešenie

Navrhovaná veža sa nachádza na najvyššom nezarastenom mieste vrchu Vojšín. Jeho hlavná pozdĺžna os smeruje na Juhozápad. Presnejší kurz je 240°. Hlavná os pretína zákrutu existujúceho vyšliapaného chodníka. Toto umiestnenie je cieľavedomé, aby sa čo najmenej zasahovalo do prírody, a v podstate žiadnym spôsobom neformovala topografia v okolí vyhliadkovej plošiny.

Vzhľadom na predstavovaný rozpočet, zo strany zadávateľa súťaže, sme sa pri kreovaní návrhu vo variantných riešeniach ako kolektív zhodli v modulové riešenie. Dalo by sa to pokladať v akúsi unifikovanú výstavbu. Na vyvrátenie mýtu o prefabrikácii sa dá povedať najmä to, že v tomto prípade to ponúka bohaté priestorové riešenie.

Nosná konštrukcia vyhliadky je tvorená z vertikálnych drevených stĺpov v kombinácii s vodorovnými drevenými trámami.

Veľkolepý zážitok z návštevy je už pri výstupe na vyhliadku. Návštevník prechádza šikmými rampami s medzi podestami. Na každom podlaží sa vystúpi v inej pozícii. S možnosťou zastavenia, oddýchnutia a kochania okolím.

Nosnú konštrukciu rámp, tvoria drevené šikmé trámy, ktoré sú kotvené z boku. Ako pochôdzna vrstva sú na všetkých rampách a podlahách použité fošne o hrúbke 50 mm. Voľba takto hrubej fošne je z dôvodu dlhodobej životnosti.

Objekt je tak z konštrukčného hľadiska tvorený dokonale priestorovo tuhou konštrukciou tvorenou z vertikálnych a vodorovných prvkov s pozdĺžnym stužením šikmými konštrukciami rampy. V priečnom smere prípadne potrebné stuženie v priečnom smere uvažujeme s lanovým zavetrením.

Samotné zavŕšenie výstupu je pochopiteľne plató vyhliadky. V našom návrhu sa nachádza nevšedne veľké riešenie. Našou ideou je vytvoriť, vzhľadom na rozpočet, veľkolepejšiu vyhliadku pre väčšiu kapacitu návštevnosti, pre možnosť vyfotiť sa v skupine a porozprávať pri krásnom panoramatickom výhľade. V Centrálnej pozícii, umiestňujeme stôl s lavičkami z troch modulov. Dlhý stôl považujeme za miesto spoznávania, budovania nových kamarátstiev.

Výstup na vyhliadku je v centrálnej pozícií vystúpenia. Podlahu vyhliadky pokladáme aj ako “strechu“ celého objektu. Nosná konštrukcia je z vodorovných drevených trámov. Podlaha je tvorená z fošien  hr. 50 mm.

Zábradlie na rampách je tvorené oceľovým madlom T prierezu.  Kotvené je do zvislých drevených stĺpov. Výplň tvorí nehrdzavejúce pletivo, ktoré je upnuté v každom mieste zvislého stĺpa, súvisle v podlahe a v madle zábradlia. Výška zábradlia je 1100 mm.

Zábradlie na vyhliadke je podobne tvorené oceľovými madlom T prierezu.  Stĺpiky zábradlia tvoria oceľové stĺpiky v tvare kríža, ktoré tvoria dva so sebou zvarené L prierezy. Kotvenie stĺpikov je do vykonzolovaných drevených trámov do vyrezanej diery a ukotvené závitovou tyčou.  Výplň tvorí nehrdzavejúce pletivo, ktoré je upnuté v každom mieste stĺpika, súvisle v podlahe a v madle zábradlia. Výška zábradlia je 1200 mm.

Na prízemí, dolnej úrovni vyhliadky sa nachádza ďalšie, v tomto prípade kryté oddychové miesto. Umiestnené sú tu dva moduly stola s lavičkami. V okolí objektu vyhliadky nenavrhujeme žiadne prístrešky. Všetko potrebné je obsiahnuté v objekte vyhliadky.

Zastávka Andezitové kamenné more

V poslednej zastávke sa stretávame s unikátnym prírodným úkazom, na ktorý sa snažíme decentne upozorniť, no neprekryť ho. Na mieste pôvodného mobiliáru navrhujeme náhradu autobusovej zastávky, informačnú tabulu, smerovník, totem a odpadkový kôš. Našim ďalším zásahom sa stáva pororoštová konštrukcia, ktorá svojou perforáciou umožňuje priehľad na terén a takmer nezasahuje do zeme. Rošty nemajú pevné základy, sú iba položené na povrch a svojim systémom umožňujú prispôsobenie výšok jednotlivých nôh. Jednotlivé diely sa dajú voľne presúvať podľa momentálneho stavu a potreby. Doplnkom je ešte drevená platforma, kopírujúca vrstevnice terénu, poskytujúca priestor na sedenie, ležanie a pozorovanie prírodného úkazu.

 

Autori
Marína Ťapajnová, Lujza Hostačná, Tomáš Perďoch