Tomáš Perďoch

Námestie SNP v Martine

Martin, Slovensko
2020

Pre mnohých z nás je dobrým miestom pre život urbánna štruktúra priateľskej mierky, v ktorej je dôležité aby boli naplnené základne sociálno-spoločenské potreby človeka.

Našou snahou je, aby sa centrálne námestie prepojilo s južnou okrajovou časťou mesta. V minulosti, v druhej polovici 20. storočia, došlo k radikálnemu rozdeleniu centrálnej mestskej zóny na dve časti. Centrum  je rozdelené  na Kohútovej ulici exponovanou dopravnou priečnou tepnou radiálno-okružného dopravného  systému.

Vzhľadom na dlhodobý výhľad a ideu sceleného centra mesta, do ktorého patrí územie dnešného  trhovisko s priľahlým vstupom do nemocničného areálu, považujeme za dôležité bezbariérovo prepojiť s centrálnou mestskou zónou. Prepojenie mostom pre peších navrhujeme realizovať v dvoch etapách, ktorej prvá bude predstavovať riadený svetelný prechod pre chodcov.

Námestie SNP bol v minulosti rozsiahly verejný priestor s ústrednou dominantou, Kostolom sv. Martina. V dnešnej dobe je námestie rozdelené na mnoho rozličných plôch. Návrhom sa snažíme pretransformovať Námestie SNP na slušný, reprezentatívny verejný priestor.

Zámerom je očistenie a vytvorenie jednotnej plochy verejného priestoru s jasnej definovanými hranicami námestia. Námestie predstavuje ústredný priestor pre zhromaždenie ľudí. Na celej pešej zóne od Budovy Matice Slovenskej až po námestie SNP je verejný priestor radený po stranách ústredných domov a parkov – tzv. dvojuličná os verejného priestoru.  Výnimkou  a zmenou dochádza pri budove Slovenského komorného divadla a na Námestí SNP. Vzhľadom na potrebu miesta pre  konanie  rôznych podujatí ponechávame centrálny priestor voľný. K naplneniu potrieb odpočinku dochádza po stranách námestia.

Hlavná plocha námestia dostala štruktúru štvorcového formátovania. Navrhnutá je zo štvorcovej dlažby. Štvorec, ako geometrický útvar, bodovej symetrie- miesta stretávania. Štvorcové formáty dlažby sú zoskupené do väčších skupín o rozmere 4,5 x 4,5 m. Šírka formátu zoskupenia je odvodená zo spoločného násobku strán námestia.

Pre koncept návrhu urbanistickej koncepcie územia sa stala inšpiráciou fotografia objavená z 50. rokov 20. storočia. Fotografia zachytáva mesto, ešte pred transformáciou mesta druhej polovici dvadsiateho storočia.  Napriek niektorým rozdielom vo vývoji mesta je urbanizmus stále radený v čistej, osovo pozdĺžnej kompozícií.  Mierka  dnešného centra je v pomere k človeku priateľská. Našou snahou je pokračovať v kontexte s novou zástavbou v južnej časti centra.

Urbanistické členenie južnej časti územia je založené na podobnom princípe ako v severnej časti existujúceho stavu mesta. Vzhľadom na frekventovanú vyťaženosť územia je predĺžením proporcií z pešej zóny v centre v podobných rozmeroch budúceho pešieho bulváru, ktorý umožňuje pešie prepojenie. Po stranách disponuje s občianskou vybavenosťou, južnej časti so vstupom do nemocničného areálu. Na konci bulváru navrhujeme významovo dôležitý mestský objekt, ktorý hmotovo zakončí centrum mesta.  Náplňou navrhovaného objektu je budova Mestskej komunitnej sály. Prevádzka takéhoto objektu prispeje k umeleckému vyžitiu v meste.

V kontexte konceptu dostavby sa stáva zástavba krajných blokov od bulváru. V území odporúčame demolovať stavby dočasného charakteru. Ponechávame len objekty vo východnej strane územia, v ktorých sa dnešnej dobe nachádzajú predajne. Tieto objekty vykazujú dobru stavebnú kvalitu. Do návrhu sú implementované.

Mestské bloky sú rozčlenené na základnú jednotku – dom. Priehľady medzi domami, odskočenia a radenia reagujú na okolité vzťahy územia.  Pre mesto Martin sú typické murované dvoj až troj podlažné stavby zastrešené so sedlovou či valbovou strechou.  Tieto domy do dnešnej doby vykazujú výbornú stavebno-technickú kvalitu na bývanie. Táto správna veľkosť domu prispieva k dobrým spoločenským kontaktom medzi užívateľmi.

V riešení členenia jednotlivých blokov uplatňujeme pri definícii základnej jednotky, domu,  podobnú hmotovo priestorovú štruktúru, ktorou je obohatené celé širšie centrum mesta. Kompozičným členením rozmanitosti vnútrobloku bloku dochádza  k spojeniu uličného a dvorného priestoru.

V južnej časti riešeného územia navrhované domy ukončuje nedostavaný blok tvorený uličnými a izolovanými voľne stojacími domami.

Východná časť od Kostola sv. Martina, na mieste dnešného parkoviska, navrhujeme hmotovo členený blok. Blok zoskupenia viacerých budov tvorí kompozičný záver šesťprúdovej komunikácie na Jesenského ulici. Za dôležité pokladáme dostavbu štítového múru budovy Sociálnej poisťovni.

Prevádzkové riešenie v objektoch južnej zástavby ovplyvňuje orientácia a vzťah k budúcemu  verejnému priestoru.  V parteri krajných, lemujúcich domov bulváru navrhujeme po celej dĺžke trhovisko. Priestor pre  predajne a inú vybavenosť je vyčlenený na celú šírku domov. Prepojené sú aj s vnútroblokom. V letných mesiacoch sa môžu do bulváru aj vnútrobloku expandovať terasy trhových gastronomických prevádzok.

V budovách po obvode južného riešeného územia sa nachádzajú prevádzky aktívnych parterov: obchodov a služieb. Na ďalších podlažiach sú to prevádzky služieb, kancelárskych a administratívnych priestorov skupinového charakteru. V poslednom plnohodnotnom podlaží sú určené priestory pre bývanie, umeleckú činnosť, či kancelárske priestory.

V južnej polovici riešeného územia je navrhnutý jeden podzemný objekt parkovacieho domu.

Architektonické riešenie budov odzrkadľuje navrhovanú vnútornú prevádzku v budovách. Riešené fasády objektov sú spoločnými znakmi podobne v martinskom kontexte domov z 50. rokov. Pre tieto všedné objekty je typickou fasádou stena s otvormi v pravidelnom rastri. Tento vzťah, vo veľkolepejšom dnešnom riešení, vzhľadom na svetlo technické požiadavky,  uplatňujeme na väčšine navrhovaných objektoch. Typické pre okolité domy je čiastočne vyvýšený suterén. Vzhľadom na dnešné bezbariérové požiadavky, a zachovanie vzhľadu domu s pevným nárožím a soklovou časťou, majú niektoré okná výkladov malý parapet. Drobnosť v priečelí fasády tvorí jasnú vymedzenú hranicu domu a verejného priestoru.

Výrazná rozdielnosť v architektonickom riešení je práve u domoch s významnou prevádzkou.  Týka sa to objektu Mestskej komunitnej sály, ktorý je umiestnený v centrálnej mestskej osi. Nosná konštrukcia objektu je tvorená zo skeletového nosného systému s okennými výplňami.  Kompozičné členenie hmoty pracuje s obojsmernými lodžiami a strešnými terasami.  Osový charakter priečelia je podobným odkazom k budove dnešnej pobočky UniCredit bank s výzdobou od Martina Benku po stranách priečelnej fasády.