Tomáš Perďoch

Komunitné centrum

Bratislava, Slovensko
2020

Predslov

Komunitné centrum, ako inštitucionálne zariadenie, poskytuje predovšetkým primárne programy reagujúc na aktuálne pálčivé problémy a potreby miestnej komunity. V Slovenskej republike začali oficiálne vznikať prvé komunitné centrá v roku 2003 v rámci projektu „Podpora založenia komunitných centier v Slovenskej republike“ ako nástroj riešenia integrácie miestnych komunít.

Cieľom a poslaním komunitných centier je poskytnutie komplexnej služby jednotlivcovi, rodine ako aj celej miestnej komunite, ktorá z rôznych dôvodov nemá možnosti na svoju vlastnú pomoc, sociálnu mobilitu, získavanie sociálnych zručností či vlastnú sebarealizáciu. Okrem hlavného cieľa a poslania má každé komunitné centrum podľa aktuálnej potreby a miestnych problémov obyvateľov aj ďalšie špecifické ciele.

Primárnou cieľovou skupinou sú všetci obyvatelia danej obce a mesta, kde komunitné centrum pôsobí. Okrem týchto dvoch cieľových skupín sú v komunitnom centre ďalšie špecifické cieľové skupiny vymedzené podľa veku, ku ktorým sú smerované aktivity centra.

Programy a ponuka mobilizačných aktivít je v každom komunitnom centre realizovaná na základe potrieb, ale hlavne záujmu zo strany samotných obyvateľov komunity.

Idea

Hlavným zámerom je návrh variabilno-flexibilného komunitného centra vo dvore areálu Pistoriho paláca na Štefánikovej ulici 25 v Bratislave.  Pre objekt je vyhradená parcela č. 3468. Parcela č. 3463 je určená pre poloverejný priestor. Na hmotové riešenie objektu vplývajú okolité obmedzenia lokality. Určený pozemok je majetko-právne vymedzený hranicou od pozemku pod Pistoriho palácom a oporným múrom zo západnej strany. Prístup do objektu je cez vjazd Pistoriho palác zo Štefánikovej ulice.

Hmota objektu Pistoriho paláca vychádza z obmedzení hraníc pozemku, terénneho zlomu s oporným múrom a kompozičného radenia budovy Pistoriho paláca. Výškové atiky budúceho objektu je po rímsu Pistoriho paláca.  Osobným cielom je navrhnúť objekt, ktorý hmotovo dopĺňa pôdorysnú formu v tvare U  objektu Pistoriho paláca, rešpektuje ho a stáva sa jeho budúcim partnerom.

Druhým krokom je „čin“ s cielom pre zatraktívnenie vnútrobloku. Pristavaná je doska, po ktorej sa vťahuje, alebo približuje zelená lúka bližšie k vnútrobloku. Jej pôdorysný tvar je zámerom dotvorenia vnútrobloku. Oproti plnému objemu hlavnej časti objektu je „prístavba“ len „levitujucou“ doskou, ktorá ponúka rôzno charakterové možnosti pobývania. Pôvodný oporný múr nechávam priznaný v budúcom interiéri a popri ňom preniká prirodzené svetlo do hlbokej dispozície.

Prevádzkové a dispozičné riešenie

Objekt je prístupný len z dvora Pistoriho paláca na ktorý sa vstupuje z Štefánikovej ulice č. 25. Celý objekt slúži občianskej vybavenosti ako komunitné centrum v Bratislave – Staré Mesto. Objekt ma dve nadzemné podlažia, suterén a pobytovú strechu. Slúži pri voľnočasové aktivity, vzdelávanie a mnoho iných aktivít podporujúce činnosť pre podporu komunity.

Vstup do objektu je umiestnený na prízemí z východnej strany pod nižšou časťou objektu. Vstup je vyvýšený oproti rovine vnútrobloku o 10 cm.   Vstupuje sa priamo do vstupnej haly, ktorá je priamo kontrolovateľná z kancelárie. Z haly sú prístupné skrinkové šatne, toalety, učebňa, komunikačné jadro či kaviareň. Kaviareň slúži na podávanie nápojov s lahkým pokrmom, bez nutnosti varenia. Ku kaviarni prislúcha hlavný sklad.  Odsunutím posuvných zasklených stien umožňuje kaviareň v letných mesiacoch prepojiť s vnútroblokom Pistoriho palácu. Komunikačné jadro obsahuje. Rozmernejší výťah pre osobnú prepravu bez rozdielu ako aj možnosť sťahovania nábytku.

Toalety sú navrhnuté po vzore zo zahraničia ako unixové. Na naše pomery zatiaľ nezvyčajné riešenie. Vstup do toalety je cez predsieň so zrkadlom a veľkým pohotovostným umývadlom. Wc bunky sú od seba oddelené stavebnými priečkami. Každá bunka obsahuje svoje umývadlo s hygienickými prípravkami a doplnkami. Toalety sú presne na polovicu označene a oddelené pre ženy a mužov.

Na prízemí sa nachádza odvetraná miestnosť pre skladovanie odpadu. Prístupná je z východnej strany od objektu Pistoriho paláca.

V suteréne objektu sa nachádzajú skladobné,  technické miestnosti a zázemie pre pracovníkov kaviarne.

Na druhom nadzemnom podlaží je z komunikačného jadra tvoreného z výťahu a schodiska prístupná deliteľná spoločenská miestnosť, toalety a zatrávnená terasa nad kaviarňou. Terasa je navyše prepojená s vnútroblokom pomocou pohodlného schodiska.

Objekt disponuje využiteľnou pochôdznou strechou. Prístupná je z vertikálneho komunikačného jadra. Tejto časti objektu prislúcha malý sklad pre mobiliár strechy.

Objekt dokopy ponúka tri interiérové a tri exteriérové rôznorodé priestory pre činnosť komunitného centra. Každé z nich ponúka inú atmosféru. Variabilná kaviareň, malá prednášková miestnosť či veľká prednášková miestnosť poskytujú miesto pre hlavné náplne činnosti komunity. Na oživenie činnosti v letných mesiacoch slúžia exteriérové plochy vnútrobloku, zelená terasa nad kaviarňou či pochôdznou strecha objektu. Kde sa môžu odohrávať rôznorodé činnosti, napr. letné kino, čítanie, voľnočasové hry a pod.

Fasáda

V prípade objektu pri Pistoriho paláci zohráva kľúčovú rolu prítomnosť Pistoriho paláca , ktorý je postavený vo forme eklektického štýlu. Zo strany do vnútrobloku sa množstvo vyzdobenia na fasáde redukuje oproti vyzdobeniu na hlavnej fasáde. Z kompozičného hľadiska sa objekt Pistoriho paláca charakterizovať ako dôstojný dom. Od sokla po rímsu nad 1.np prechádza horizontálne zdobená fasáda. V úrovni 2.np sú fasády čisté, zdobenie je len pri oknách. Zavŕšenie „zdobnosti“ je rímsou vo výške 12, 5m nad terénom. Celý objekt má tak horizontálny charakter a silnú statické ukotvenie.

Vzhľadom na opisovanú zdobnosti, jej redukovaniu je fasáda komunitného centra založená na podobných kompozičných princípov. Fasády Prvé dve nadzemné podlažia objektu sú otvory husto radené. Nad 2.np je hmota vyľahčená do subtílnej rámovej konštrukcie. Fasáda kaviarne je celopresklenná, za cieľom prepojenia s exteriérom a odstránenia bariér medzi interiérom a exteriérom v letných mesiacoch.

Hlavným cielom pri voľbe materiálov bol dôraz na všednosť, prirodzenosť akým by komunitné centrum malo byť. Fasáda objektu je z jedného materiálu, z monolitického železo – perlit betónu. Do betónu sú pridané farbiva k dosiahnutiu špecifickej farebnosti.

V kontraste k betónu je antracitový hliník použitý na vstupných dverách a viditeľných rámoch okien.

Exteriérové plochy sú riešené ako nespevnené – trávnaté plochy z lúčnych travín a spevnené – vode priepustné s pochôdznou vrstvou jemného mlátu.

Materialita interiéru je podobne vyvážená ako v exteriéri. Podlaha v celom objekte je terazzová. Na stenách je obklad z bukovej veľkoformátovej preglejky. Na podhľade je použitá veľkoformátová buková preglejka, ktorá je z akustický perforovaná. Povrchová úprava stien v toaletách z umývateľnej omietky.

Konkrétne farebné odtiene viď v portfólio, v prílohe materialita.

Konštrukčný systém

Konštrukčný systém objektu je navrhnutý ako stenový pozdĺžny. Nosné obvodové steny sú zo železo – perlitbetónu. Suterénne steny sú z vodeodolného železobetónu.

Strop je železobetónový na rozpon 9 m kvôli potlačeniu podpery v strede dispozície. Strop je vyľahčovaný plastovými vložkami. Kvôli prerušeniu tepelného mostu je strop po obvodovej steny odizolovaný pomocou Isokorbov.

Úpravy okolia

Na parcele sa navrhujú priepustné spevnené plochy a zelené plochy v kombinácii s intenzívnou výsadbou. Vedľa kaviarne sa nachádzajú stojany na bicykle.

 

Autori
Tomáš Perďoch