Tomáš Perďoch

Centrum obce Nededza

Nededza, Slovensko
2019

Anotácia

Centrum obce Nededza pokladáme za priestor s veľkým potenciálom. V existujúcich rozľahlých, rôznorodých plochách definujeme program a zároveň celistvosť, pri zoskupení týchto útvarov do jedného. Polohu stredu obce a jeho vymedzené hranice plne rešpektujeme. Avšak hľadáme riešenia ako prostredie vylepšiť, s dôrazom na návrat ku kvalitným tradičným hodnotám ako sú : dobrá krajina, príjemné prostredie, dopovedaný a dobre slúžiaci verejný priestor. Jednoducho miesto, kde sa ľudia spoznávajú a prehlbujú vzťahy, jednoducho miesto pre nás – pre ľudí.

Úvaha o mieste

Centrum obce sa od dávnych čias pokladalo za miesto stretávania obyvateľov a návštevníkov obce, konali sa tu spoločenské akcie a obecné oslavy. Jednoducho povedané – centrum obce je priestor, ktorý reprezentuje obec a jej obyvateľov v najlepšom obraze. V súčasnej dobe môžeme badať tendenciu všeobecného „návratu“ ku tradičným riešeniam a postupom. S týmto súvisí aj požiadavka ľudí o znovuobjavenie verejného priestoru, centrum obce už nechcú chápať len ako tranzitný priestor, ale chcú ho využiť na oddych, stretnutie s priateľmi a rodinou.

Budova obecného úradu má reprezentovať správnu inštitúciu obce nielen obsahom, ale aj architektonickým prejavom, ako tomu bolo zvykom v minulosti. Jednalo sa o architektúru, ktorá svojím zovňajškom a situovaním, či komponovaním v štruktúre vidieckeho sídla, dávala jasne najavo o aký typ stavby sa jedná. Obecný úrad predstavuje ľahko definovaný prvý kontakt obyvateľov s obcou.

Limity a potenciály v prostredí

Vzhľadom na očakávania a dôležitú reprezentáciu vidieckeho sídla a správy vidíme značné deficity v riešenom prostredí. V rozsiahlych plochách miestnej spojovacej komunikácie (len dopravného charakteru), vidíme v našom návrhu potenciál vytvoriť hodnotný nástup do obecného úradu s pobytovo-rekreačným charakterom. Automobilový tranzit (dopravný ťah) sme našim riešením zachovať ale zároveň z dôvodu bezpečnosti spomaliť. Účel jednotlivých plôch centra obce je veľmi slabo definovaný a pre obyvateľov/návštevníkov je ťažko uchopiteľný.

Aktuálny stav neprispieva k definovaniu centra obce. Obec zároveň prichádza o tvorbu nových služieb, ktoré by prilákali väčší počet návštevníkov, nevytvára podmienky pre plynulé prepojenie s novými funkciami v modernizovanom kaštieli.

Centrum momentálne žije len počas úradných hodín, obecných hodov, ale bohužiaľ …nie aj cez bežný deň.

Koncept riešenia a dispozičný návrh

Naším návrhom je jasne zadefinovať identitu verejného priestoru, začleniť riešený obecný úrad so sálou, spolu s kaštieľom, kostolom a materskou škôlkou do jasne čitateľného celku. Identitu, ktorá vychádza z histórie obce, hlboko čerpá zo svojich tradícii a v dôstojnom smere reprezentuje obec a jej obyvateľov. Kladieme si za cieľ, aby sa obec mohla naším návrhom reprezentovať v najlepšom svetle.

Verejný priestor sa snažíme zaceliť a zároveň definovať na zóny s osobitým charakterom, vychádzajúcich už zo samotných funkčných plôch, existujúcich budov a susedných plotov.

Rešpektovaný je charakter ústredného nástupného priestoru s priľahlými plochami, ktorý bol doteraz využívaný len ako dopravná komunikácia.

Do ústredného nástupného priestoru je vložený spevnený pás (hlavná kompozičná os) prechádzajúci naprieč riešeným územím. Tento spevnený pás prechádza cez hlavnú cestnú komunikáciu, kde je kvôli bezpečnosti chodcov mierne navýšený a priamo pokračuje vo forme pobytovej lávky cez potok Kotrčiná až na ulicu Potočná. Jeho postavenie vychádza z vymedzenej šírky medzi obecným úradom a kaštieľom.

 

Týmto vloženým pásom vytvárame dôstojný nástupný a pobytový priestor k obecnému úradu so spoločenskou sálou pre peších i cyklistov, kde sa dá aktívne oddychovať. Z ulice Za kaštieľom je prispôsobený vjazd pre zásobovanie a zásahové vozidlá.

Druhou vedľajšou líniou (sekundárna kompozičná os) je chodník tiahnuci sa spred priestoru kostola, cez zúžený priestor medzi plotom a kostolom. Jeho vyvrcholenie je pred obecným úradom. Tieto dve zadefinované – novonavrhované línie vychádzajú už z existujúcich vzťahov. Nástupný priestor, pred obecným úradom so sálou a kaštieľom, sa člení na dva obecné dvory.

Prvý – nami nazývaný „Veľký dvor“ – je pred obecným úradom so sálou a bude slúžiť na kultúrne slávnosti, denný oddych, relax či voľnočasové aktivity v podobe napr.: cvičenia. Na veľkom dvore zachovávame existujúci altánok – pódium, avšak gánok spoločenskej sály môže alternovať alebo dopĺňať toto hlavné pódium.

Druhý – nami nazývaný „Malý dvor“ – nachádzajúci sa pred kaštieľom, využívame na aktivity súvisiace s kaštieľom. Jedná sa o exteriérové posedenie, konanie komornejších večerných koncertov, či malé trhy remeselníkov alebo rôzne kulinárske stánky počas hodov.

Koncept pri rekonštrukcii obecného úradu so spoločenskou sálou je vo vytvorení symbiózy funkcie a prostredia. Oproti pôvodnému stavu obecného úradu sa snažíme naším návrhom vniesť jasnosť, čistotu a otvorenosť stavby. Ak vychádzame z tradičnej rétoriky, môžeme náš návrh opísať ako snahu o znovunavrátenie otvoreného – blízkeho „richtárskeho“ úradu.

Požadované zväčšenie kapacity obecného úradu so sálou je splnené, v zmysle požiadaviek vedenia obce.

Naplno sme pracovali s možnosťou maximálnej možnej otvorenosti pre obyvateľov, pomocou nového dispozičného a architektonického výrazu. Obecný úrad je nadstavený o tretie administratívne podlažie, ktoré sa dispozične a technicky odvíja od nového návrhu druhého nadzemného podlažia. Efektívne sme vyriešili dispozície administratívy, komunikačných, sociálnych a technických priestorov, vrátane skoordinovaných vnútorných inžinierskych sietí. Nástup do úradu je reprezentatívny a pokračuje do zväčšenej vstupnej multifunkčnej haly so šatňou (využívanou počas spoločenských podujatí). Neopomenuli sme toalety pre imobilných spoluobčanov a vytvorenie možnosti prebaľovania malých detí.

Chodby sú efektívne využité napr. aj ako čakárne, z ktorých cítiť okolie krajiny, blízkeho kaštieľa cez nové priehľady. Kancelária starostu na najvyššom poschodí má reprezentatívny charakter so zázemím.

Na prízemí sme zachovali priestor na ohrev jedál pre spoločenské udalosti, so zlepšenými a funkčnými dispozičnými zmenami. Nadstavením o jedno podlažie sa stáva tento objekt jasne rozpoznateľný v krajine. Zároveň však výškovo nekonkuruje vrcholom strechy vedľajšiemu kaštieľu.

Po výtvarnej, konštrukčnej či ekonomickej stránke sme sa snažili objekt navonok zjednodušiť, vyčistiť a minimalizovať.

Práve preto sa materiálovo odkazujeme na tradičné – rurálne materiály z miestnej oblasti.

Na „otvorený“ obecný úrad nadväzuje jeho spoločenská sála, tiež „otvorená“ do okolitého kraja a do úradu. Prízemie je obohatené o gánok s presklenými stenami do sály. Okenné otvory nadväzujú na raster úradu, kde sa podčiarkuje jeho spoluúčasť k obecnej vybavenosti. Zasklené steny s možnosťou prechodu z úradu do sály sa nachádzajú na prízemí (I.NP) a tiež aj na druhom podlaží.

V sále na prvom poschodí (II.NP) je doplnená jestvujúca ochodza do tvaru písmena „U“, ktorá bude slúžiť na sedenie alebo státie pre návštevníkov. Táto ochodza je dostupná cez zachované schodiská a nový výťah zo spoločného komunikačného jadra. Vytvorili sme tak rôznorodé záujmové pozície v priestore spoločenskej sály pre účely kultúrne alebo aj menšie športové udalosti (stolný tenis, aerobic,…). Administratívna časť je v čase využívania sály riadne uzavretá a zabezpečená. Zázemie pre účinkujúcich, spolky, športové kluby a technické zázemia je situované v suteréne, vrátane hygienického zázemia pre návštevníkov.

Zastrešenie objektu sály je navrhované šikmou strechou, kde sme navýšili atiku, kvôli výtvarnému zjednoteniu a výškovému dorovnaniu k hrebeňu materskej školy. V návrhu sme pokladali za vhodné vyriešiť aj odpadový program úradu, materskej škôlky a kaštieľa s kostolom. Nádoby na odpad sme umiestnili do malých kójí v dostatočnej blízkosti, na ulici Za kaštieľom.

Etapy výstavby

Komplexný návrh sme rozdelili do troch stavieb. Stavba 01 – Modernizácia obecného úradu so spoločenskou sálou – je rozdelená na dve samostatné etapy. Je to kvôli schopnosti pokračovania prevádzky obecného úradu počas rozsiahlej rekonštrukcie. V I. Etape Stavby 01 sa modernizuje a nadstavuje obecný úrad. V tomto období bude dočasne fungovať obecný úrad v pôvodnej spoločenskej sále. Po dokončení stavebných prác, technológie a vybavenia interiérov obecného úradu sa prejde na II. Etapu Stavby 01 a to na modernizáciu a prístavbu spoločenskej sály.

Vonkajšie úpravy sú z ekonomického hľadiska rozdelené do dvoch stavieb. Stavba 02 – Verejné priestory – zahŕňa vonkajšie úpravy okolia obecného úradu, nástupný priestor, veľký dvor, malý dvor, mobiliár, osvetlenie a priestor s parkovacími miestami a kójami pre odpadové nádoby za obecným úradom a kaštieľom. Stavba 02 je III. Etapou celkového zámeru revitalizácie centra obce. Pôvodnú prefabrikovanú lávku navrhujeme presunúť na iné potrebné miesto.

Vo IV. Etape budú zrealizované vonkajšie spevnené komunikácie okolo centra obce, ktoré sú zahrnuté do Stavby 03 – Spevnené plochy a lávka.

Konštrukčné a materiálové riešenie

Konštrukčné riešenie prístavby a nadstavby sú v tejto fáze ideové, vzhľadom na to, že nie sú doteraz známe konštrukčné skladby jestvujúcej strechy, podláh, stien a podobne.

Nadstavbu administratívnej časti navrhujeme ako komplexné systémové riešenie napr.: keramický systém, vrátane potrebných tepelných izolantov. Prístavba sály je kombináciou železobetónových nosných prvkov a CLT panelov.

Materialita rešpektuje miesto a funkciu stavby. Ušľachtilá omietka z prírodnej farby, v kombinácií s dreveným obkladom na prízemí stavby, núti človeka fyzicky (aj duševne) sa dotýkať, ale aj vracať sa k hodnotám daného kraja.

Vo verejnom priestore je použitý prírodný kameň v dvoch prevedeniach : mačacie hlavy pre zvýraznenie centra a spomalenie automobilovej dopravy na cestných komunikáciách, na pešie ťahy je navrhnutý hladký kameň. Plochy, pre statickú dopravu za obecným úradom a kaštieľom, sú zo zatrávňovacích tvárnic. Ostatné povrchy sú zatrávnené s nízkymi a vysokými trávami. V obecných dvoroch je navrhnutý mlátový povrch – čistý, vodopriepustný a prírodný materiál. Tieto priestory sú doplnené o nové stromy, ktoré prirodzene tienia a zadržiavajú vodu. Konštrukcia a materialita odpadových kójí bude prispôsobená celkovému výrazu objektu, navrhujeme použitie rovnakého dreveného obkladu ako na fasáde úradu.

Záver

Tento návrh ponúka jasné, funkčné a flexibilné riešenie centrálnej zóny obce spolu s modernizáciou obecného úradu a rozšírenie spoločenskej sály. Silueta a zvýraznenie verejného priestoru nie je vulgárne alebo necitlivé, práve naopak, rešpektuje ho a snaží sa o maximálne možné zakomponovanie do okolitého prostredia.

 

Autori
Miroslav Pavle, Martina Tibenská, Eva Petrovičová, Diana Šmotláková, Tomáš Perďoch