Tomáš Perďoch

Centrum obce Nededza

Nededza Slovakia
2019

Anotácia
Centrum obce Nededza pokladáme za priestor s veľkým potenciálom. V existujúcich rozľahlých, rôznorodých plochách definujeme program a zároveň celistvosť, pri zoskupení týchto útvarov do jedného. Polohu stredu obce a jeho vymedzené
hranice plne rešpektujeme. Avšak hľadáme riešenia ako prostredie vylepšiť, s dôrazom na návrat ku kvalitným tradičným
hodnotám ako sú : dobrá krajina, príjemné prostredie, dopovedaný a dobre slúžiaci verejný priestor. Jednoducho miesto, kde
sa ľudia spoznávajú a prehlbujú vzťahy, jednoducho miesto pre nás – pre ľudí.

Úvaha o mieste
Centrum obce sa od dávnych čias pokladalo za miesto stretávania obyvateľov a návštevníkov obce, konali sa tu
spoločenské akcie a obecné oslavy. Jednoducho povedané – centrum obce je priestor, ktorý reprezentuje obec a jej
obyvateľov v najlepšom obraze. V súčasnej dobe môžeme badať tendenciu všeobecného „návratu“ ku tradičným riešeniam
a postupom. S týmto súvisí aj požiadavka ľudí o znovuobjavenie verejného priestoru, centrum obce už nechcú chápať len ako
tranzitný priestor, ale chcú ho využiť na oddych, stretnutie s priateľmi a rodinou.
Budova obecného úradu má reprezentovať správnu inštitúciu obce nielen obsahom, ale aj architektonickým prejavom, ako
tomu bolo zvykom v minulosti. Jednalo sa o architektúru, ktorá svojím zovňajškom a situovaním, či komponovaním v štruktúre
vidieckeho sídla, dávala jasne najavo o aký typ stavby sa jedná. Obecný úrad predstavuje ľahko definovaný prvý
kontakt obyvateľov s obcou.

Limity a potenciály v prostredí
Vzhľadom na očakávania a dôležitú reprezentáciu vidieckeho sídla a správy vidíme značné deficity v riešenom prostredí.
V rozsiahlych plochách miestnej spojovacej komunikácie (len dopravného charakteru), vidíme v našom návrhu potenciál
vytvoriť hodnotný nástup do obecného úradu s pobytovo-rekreačným charakterom. Automobilový tranzit (dopravný ťah) sme
našim riešením zachovať ale zároveň z dôvodu bezpečnosti spomaliť. Účel jednotlivých plôch centra obce je veľmi slabo
definovaný a pre obyvateľov/návštevníkov je ťažko uchopiteľný.
Aktuálny stav neprispieva k definovaniu centra obce. Obec zároveň prichádza o tvorbu nových služieb, ktoré by prilákali väčší
počet návštevníkov, nevytvára podmienky pre plynulé prepojenie s novými funkciami v modernizovanom kaštieli.
Centrum momentálne žije len počas úradných hodín, obecných hodov, ale bohužiaľ …nie aj cez bežný deň.

Koncept riešenia a dispozičný návrh
Naším návrhom je jasne zadefinovať identitu verejného priestoru, začleniť riešený obecný úrad so sálou, spolu s kaštieľom,
kostolom a materskou škôlkou do jasne čitateľného celku. Identitu, ktorá vychádza z histórie obce, hlboko čerpá zo svojich
tradícii a v dôstojnom smere reprezentuje obec a jej obyvateľov. Kladieme si za cieľ, aby sa obec mohla naším návrhom
reprezentovať v najlepšom svetle.
Verejný priestor sa snažíme zaceliť a zároveň definovať na zóny s osobitým charakterom, vychádzajúcich už zo samotných
funkčných plôch, existujúcich budov a susedných plotov.
Rešpektovaný je charakter ústredného nástupného priestoru s priľahlými plochami, ktorý bol doteraz využívaný len ako
dopravná komunikácia.
Do ústredného nástupného priestoru je vložený spevnený pás (hlavná kompozičná os) prechádzajúci naprieč riešeným
územím. Tento spevnený pás prechádza cez hlavnú cestnú komunikáciu, kde je kvôli bezpečnosti chodcov mierne navýšený
a priamo pokračuje vo forme pobytovej lávky cez potok Kotrčiná až na ulicu Potočná. Jeho postavenie vychádza z vymedzenej
šírky medzi obecným úradom a kaštieľom.
Týmto vloženým pásom vytvárame dôstojný nástupný a pobytový priestor k obecnému úradu so spoločenskou sálou pre
peších i cyklistov, kde sa dá aktívne oddychovať. Z ulice Za kaštieľom je prispôsobený vjazd pre zásobovanie a zásahové
vozidlá.
Druhou vedľajšou líniou (sekundárna kompozičná os) je chodník tiahnuci sa spred priestoru kostola, cez zúžený priestor
medzi plotom a kostolom. Jeho vyvrcholenie je pred obecným úradom. Tieto dve zadefinované – novonavrhované línie
vychádzajú už z existujúcich vzťahov. Nástupný priestor, pred obecným úradom so sálou a kaštieľom, sa člení na dva obecné
dvory.
Prvý – nami nazývaný „Veľký dvor“ – je pred obecným úradom so sálou a bude slúžiť na kultúrne slávnosti, denný oddych, relax
či voľnočasové aktivity v podobe napr.: cvičenia. Na veľkom dvore zachovávame existujúci altánok – pódium, avšak gánok
spoločenskej sály môže alternovať alebo dopĺňať toto hlavné pódium.
Druhý – nami nazývaný „Malý dvor“ – nachádzajúci sa pred kaštieľom, využívame na aktivity súvisiace s kaštieľom. Jedná sa
o exteriérové posedenie, konanie komornejších večerných koncertov, či malé trhy remeselníkov alebo rôzne kulinárske stánky
počas hodov.
Koncept pri rekonštrukcii obecného úradu so spoločenskou sálou je vo vytvorení symbiózy funkcie a prostredia. Oproti
pôvodnému stavu obecného úradu sa snažíme naším návrhom vniesť jasnosť, čistotu a otvorenosť stavby. Ak vychádzame
z tradičnej rétoriky, môžeme náš návrh opísať ako snahu o znovunavrátenie otvoreného – blízkeho „richtárskeho“ úradu.
Požadované zväčšenie kapacity obecného úradu so sálou je splnené, v zmysle požiadaviek vedenia obce.
Naplno sme pracovali s možnosťou maximálnej možnej otvorenosti pre obyvateľov, pomocou nového dispozičného
a architektonického výrazu. Obecný úrad je nadstavený o tretie administratívne podlažie, ktoré sa dispozične a technicky
odvíja od nového návrhu druhého nadzemného podlažia. Efektívne sme vyriešili dispozície administratívy, komunikačných,
sociálnych a technických priestorov, vrátane skoordinovaných vnútorných inžinierskych sietí. Nástup do úradu je
reprezentatívny a pokračuje do zväčšenej vstupnej multifunkčnej haly so šatňou (využívanou počas spoločenských podujatí).
Neopomenuli sme toalety pre imobilných spoluobčanov a vytvorenie možnosti prebaľovania malých detí.
Chodby sú efektívne využité napr. aj ako čakárne, z ktorých cítiť okolie krajiny, blízkeho kaštieľa cez nové priehľady.
Kancelária starostu na najvyššom poschodí má reprezentatívny charakter so zázemím.
Na prízemí sme zachovali priestor na ohrev jedál pre spoločenské udalosti, so zlepšenými a funkčnými dispozičnými zmenami.
Nadstavením o jedno podlažie sa stáva tento objekt jasne rozpoznateľný v krajine. Zároveň však výškovo nekonkuruje
vrcholom strechy vedľajšiemu kaštieľu.
Po výtvarnej, konštrukčnej či ekonomickej stránke sme sa snažili objekt navonok zjednodušiť, vyčistiť a minimalizovať.
Práve preto sa materiálovo odkazujeme na tradičné – rurálne materiály z miestnej oblasti.
Na „otvorený“ obecný úrad nadväzuje jeho spoločenská sála, tiež „otvorená“ do okolitého kraja a do úradu. Prízemie je
obohatené o gánok s presklenými stenami do sály. Okenné otvory nadväzujú na raster úradu, kde sa podčiarkuje jeho
spoluúčasť k obecnej vybavenosti. Zasklené steny s možnosťou prechodu z úradu do sály sa nachádzajú na prízemí (I.NP)
a tiež aj na druhom podlaží.
V sále na prvom poschodí (II.NP) je doplnená jestvujúca ochodza do tvaru písmena „U“, ktorá bude slúžiť na sedenie alebo
státie pre návštevníkov. Táto ochodza je dostupná cez zachované schodiská a nový výťah zo spoločného komunikačného
jadra. Vytvorili sme tak rôznorodé záujmové pozície v priestore spoločenskej sály pre účely kultúrne alebo aj menšie športové
udalosti (stolný tenis, aerobic,…). Administratívna časť je v čase využívania sály riadne uzavretá a zabezpečená. Zázemie pre
účinkujúcich, spolky, športové kluby a technické zázemia je situované v suteréne, vrátane hygienického zázemia pre
návštevníkov.
Zastrešenie objektu sály je navrhované šikmou strechou, kde sme navýšili atiku, kvôli výtvarnému zjednoteniu a výškovému
dorovnaniu k hrebeňu materskej školy. V návrhu sme pokladali za vhodné vyriešiť aj odpadový program úradu, materskej
škôlky a kaštieľa s kostolom. Nádoby na odpad sme umiestnili do malých kójí v dostatočnej blízkosti, na ulici Za kaštieľom.

Autori:
Miroslav Pavle, Tomáš Perďoch, Martina Tibenská, Eva Petrovičová, Diana Šmotláková