Tomáš Perďoch

Administratívna budova PÚSR

Bratislava,Slovensko
2018

Cieľom zadania bolo navrhnutie administratívnej časti pre pamiatkový úrad Slovenskej republiky. Jej hlavnou náplňou budú pracovné miesta IT zamestnancov, starajúcich sa o systém sprístupňovania a informovania občanov o histórii a cenných pamiatkach.

Jej prvotné odvíjanie a tvorba konceptu objektu sa odráža o základné spomínané fakty. Pri návrhu sú kladené ako hlavné ciele, vytvorenie nadštandardného priestorovo-funkčného riešenia. Jej riešenie sa prejavuje na priestorovom riešení a funkčných náplní objektu. Ohľadom urbanistického riešenia a osadenia objektu na vymedzenom zvyškovom pozemku boli pri návrhu zohľadnené viaceré významné kritéria. Jedným z najdôležitejších je ponechanie zvyšku zelenej plochy a využitie jej ako rekreačno-oddychový priestor so spoločenským charakterom. Ostatné aspekty sa snažia odpovedať na otázky zahusťovania výstavby, pracovanie s koncepciou a kompozíciou jestvujúceho objektu či jej čiastočnou reorganizáciou doteraz nefunkčného priestorovo-dispozičného riešenia.

Novo navrhovaný objekt administratívnej časti sa dostáva do polohy pôvodnej stolárskej dielne. Pôdorysne objekt kopíruje hranice okolitých budov. Vzhľadom na kompaktný pôdorys objekt poskytuje hravý priestorový zážitok vo vertikálnom smere. Objekt obsahuje sedem nadzemných a jedno podzemné-vstupne podlažie. Hmotovo objekt pôsobí racionálne, pričom sa snaží pôsobiť jednotným a pokojným dojmom, čo je odzrkadlené takisto na materiálovej stránke objektu.

Okrem administratívnej časti je navrhnutý nový spojovací objekt nahradený nesúrodý jestvujúci objekt. Hlavným cieľom bolo vytvorenie nového jednoznačného vstupu do súboru pamiatkového úradu.

Racionálna forma objektu sa odzrkadľuje na striktnej priestorovej sieti skeletového systému, v ktorej sa odohráva prekvapivý priestorový zážitok z vnútorného prostredia administratívnej budovy. Priestory sa snažia na seba zmysluplne navažovať, vertikálne komunikovať pomocou prplávajúcich galérií.

Dôraz na vzhľad a návrh interiéru bol kladený v minimalistickom riešení. Čo si ma za ciel podporovať samotnú atmosféru z priestoru a užívanie priestoru. V exteriéry je to v plnom prevedení ľahká priesvitná fasáda, tzv. danpal, spoza ktorého presvitá striktný raster rámovej oceľovej konštrukcie.

V interiér sa odohráva súhra neutrálnych tónov černej, bielej s kombináciou s pohľadovým betónom na stenách a podlahách. Priestorový pocit umocňuje dostatok svetla pomocou priesvitnej fasády, ktorá je v určitých miestach možné otvoriť posuvným systémom a tak naplno prepojiť pracovné miesto s blízkou zeleňou rekreačnej časti či dostať výhľad na okolie.

Okrem základných funkčno-prevádzkových požiadaviek objektu je objekt obohatený o priestory rekreačného charakteru poskytujúce alternatívne pracovne miesta. Rekreačná plocha s pavilónom, terasa na spojovacej komunikačnej časti či streetballové ihrisko na najvyššom podlaží s panoramatickým výhľadom na celé mesto.

 

Autori
Tomáš Perďoch